Regulamin sklepu

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: IGI MEDIA Maciej Nowak, ul. Chmielowicka 15/5, 45-758 Opole, tel. 604 64 92 42, e-mail: info@igimedia.pl, NIP: 6221400669, REGON: 160238772.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§2
ZASADY ZAKUPÓW I PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej www.wydawnictwo.igimedia.pl zgodnie z opisem zawartym na tej stronie i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Na podstawie danych z formularza zamówienia wystawimy fakturę VAT i wyślemy zamówione przez Klienta towary pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż książek, audiobooków oraz e-booków za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie oraz za pomocą formularza pobranego ze strony sklepu i przesłanego pocztą e-mail na adres internetowy podany w zakładce KONTAKT.
 4. Zamówienie przez sklep internetowy polega na umieszczeniu wybranego produktu w koszyku za pomocą przycisku „DO KOSZYKA”.
 5. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „KOSZYK „.
 6. Cena towaru – wskazana w jego opisie na stronie www.wydawnictwo.igimedia.pl staje się dla Klienta wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT.
 7. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa Klient zawiera z właścicielem sklepu umowę sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów.
 8. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz wskazuje adres wysyłki i dane kontaktowe.
 9. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
  a. Płatność online – z użyciem narzędzia Przelewy 24. b. Przedpłata – przelew na konto bankowe AliorBank 29 2490 0005 0000 4500 8190 3261.
 10. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia. Wydawnictwo ma prawo z tego powodu, we wskazanym powyżej terminie, odstąpić od zawartej umowy i zwrócić całą otrzymaną sumę pieniężną Klientowi.

§3
KOSZTY WYSYŁKI

 1. W przypadku dostawy na terenie Polski: ponoszone przez Klienta koszty wysyłki są wskazane na stronie internetowej Wydawnictwa po kliknięciu w link „DOSTAWA i PŁATNOŚĆ”.
 2. W przypadku dostawy poza granicami Polski: Wydawnictwo obecnie nie realizuje zamówień zagranicznych.

§4
TERMINY DOSTAWY

 1. Książki i inne towary dostarczane są przez Sklep do 7 dni roboczych.
 2. Przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, sobót i niedziel.

§5
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klientowi przysługuje jako konsumentowi prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamówionych książek lub innych towarów bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. ww. ustawy) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (lub dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy). W tym celu należy we wskazanym powyżej terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), na adres: IGI MEDIA Maciej Nowak, ul. Chmielowicka 15/5, 45-758 Opole z dopiskiem: „Zwrot”. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Wydawnictwa i stanowi załącznik do Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Klientowi towaru.
 3. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient.
 4. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

§6
REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: IGI MEDIA Maciej Nowak, ul. Chmielowicka 15/5, 45-758 Opole, bądź w formie elektronicznej na adres: info@igimedia.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez IGI MEDIA Maciej Nowak.
 3. W sytuacji, gdy zakupiony w sklepie towar jest niezgodny z umową, Klient może zażądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów lub obniżenia ceny towaru.
 4. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. W powyższym zakresie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie IGI MEDIA Maciej Nowak i ich przetwarzanie przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Wydawnictwu do zrealizowania zawartej z Klientem umowy.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.) przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt z Wydawnictwem przez e-mail: info@igimedia.pl.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą w sposób polubowny, biorąc pod uwagę zasady słuszności oraz jak najlepsze wywiązanie się z zawartej umowy. W przypadku braku porozumienia Stron, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa – Kodeksu cywilnego.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez IGI MEDIA Maciej Nowak, właściciela Wydawnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)

 

ZAŁACZNIK: Formularz zwrotu towaru